İLETİŞİM

Tuban Harita Şehircilik İnşaat

Restorasyon Projeleri

Harita Mühendisleri Koruma ve Değerlendirme Çalışmalarında; plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanmasındaki sorumluklar ile belgeleme ve ölçüm teknikleriyle ilgili çalışmalarda önemli ve etkin bir şekilde görev alırlar. Tarihi kültür varlıklarının belirleme ve belgeleme çalışmalarında Harita Mühendisleri;

 • Eserlerin sayısal olarak resimlendirilmesi,
 • Tarihi kültür varlıkların bulunduğu çevrenin kotlu planının çıkarılması,
 • Restorasyon, restitüsyon ve rölöve çalışmaları,
 • Yatay ve düşey yöndeki kaymalar ile şekil değişimlerinin oluşup oluşmadığının deformasyon ölçmeleriyle belirlenmemesi,
 • Eserlerin üç boyutlu taranması ve modellenmesi, planları ile iki ve üç boyutlu perspektif görünümlerinin, çizilmesi
 • Hukuki ve teknik bilgilerin oluşturulması, belgelendirilmesi, tescil edilmesi,
 • Envanter bilgilerin oluşturulması ve arşivlenmesi,
 • Büyük sit alanlarının haritalarının ve planlarının yapılması,
 • İşlemlerinde uzaktan algılama, fotogrametri, coğrafi bilgi sistemleri (C35),küresel konum belirleme sistemi (GPS) ve yersel ölçme tekiklerini kullanarak sorumluluk ve görev almaktadır.

  Parselasyon